Yutaro Ito, Kazuki Kunimoto, Takuto Seki and Atsushi Takase joined Yanagida & Partners.

Yutaro Ito, Kazuki Kunimoto, Takuto Seki and Atsushi Takase joined Yanagida & Partners.