Shingo Kumagawa, Maria Taniuchi and Keiji Terai joined Yanagida & Partners.

Shingo Kumagawa, Maria Taniuchi and Keiji Terai joined Yanagida & Partners.